suwaowa: KobushiNoYu

2007-03-31

Road to Kobushi no Yu @ Komagane, Nagano.

A bit cloudy.