suwaowa: 52-3

2012-05-24

「富士日記」昭和四十二年一月二十三日。ゆっくり進む。